kuruldan yetki belgesi alınmasına gerek yoktur 1

Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri Yatırım

(8) Borsalar, kendi bünyelerindeki piyasalarda faaliyet gösteren sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççıların ve emir veren veya işlem yapan gerçek ya da tüzel kişilerin borsa kurallarına uyumunu düzenli ve etkin olarak izlemek ve ihlalleri önlemek için gerekli usul ve esasları belirler. Borsalar kendi kurallarının ağır ihmal ve kasıtla ihlal edilmesi hâlinde Kurula bildirimde bulunurlar. (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından bu Kanun uyarınca bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklardan istenilecek ilave şartlar Kurul tarafından belirlenir ve bu şartları haiz bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin liste kamuoyuna açıklanır. Kurul, yapacağı kalite kontrol ve denetim çalışmalarının sonuçlarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bildirir. (1) Yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ancak yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilebilir. Yatırım ortaklıkları ile portföy yönetim şirketlerine ve borsalara ilişkin hükümler saklıdır.

Bu sayılanlar dışında kalan anonim ortaklıklar kayıtlı sermaye sistemini kabul edip etmemekte serbesttirler. Karma fonlar, farklı varlık sınıflarına eşit veya belirli bir stratejiye uygun şekilde dağılarak çeşitlendirme sağlar. Bu çeşitlendirme, yatırımcıların portföylerini belirli bir varlık sınıfının riskine karşı koruma amacı taşır ve potansiyel getiriyi artırabilir. Fon yöneticisi esnek yatırım stratejisi sayesinde piyasa koşullarına ve ekonomik görünüme bağlı olarak portföy ağırlıklarını değiştirebilir ve farklı varlık sınıflarına yönlendirme yapabilirler. Değişken Fonlar, genellikle karmaşık yatırım stratejileri izleyen ve hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal enstrümanlara yatırım yapan bir fon türüdür. Bu fonlar, yatırımcılara bir tür portföy çeşitlendirmesi sağlar, bu sayede farklı varlık sınıflarına yapılan yatırımlar riskleri yaymak ve potansiyel getiriyi artırmak için kullanılır. Herhangi bir banka ya da aracı kuruma bağlı olmaksızın ve çıkar çatışmasına meydan vermeden tamamen yatırımcılarımızın getirilerini arttırmaya çalışan bağımsız bir kuruluşuz. Bizi diğer portföy yönetim şirketlerinden ayıran en önemli fark, kendi varlıklarını da yönettikleri fonlarda değerlendiren yöneticilerimizin, müşterileriyle aynı risk/getiriyi paylaşmalarıdır. Evet kooperatifler bir yüklenici firma kat karşılığı sözleşme düzenleyerek arsalarını değerlendirebilir ancak kooperatifin genel kurul tutanağında mutlaka kooperatife kalacak asgari yüzdenin yazılması gereklidir. Art niyetli olarak istismar edilen kooperatif ortaklarının mağduriyetleri sonucunda getirilen yüksek cezalar ve bakanlıkların online denetim sistemi ile, kooperatifler artık gerek ortakları gerek ise kamu kurumları tarafından yakından takip ediliyor, ayrıca Cimer üzerinden herhangi bir şikâyette müfettiş görevlendiriliyor ve bir suiistimal veya eksiklik söz konusu ise hızlıca aksiyon alınıyor. İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, izleyen tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır.

(3) Bu Kanun ile yapılan düzenleme sebebiyle Kurulda kadro unvanları değişmeyen personel aynı unvanlı kadrolarına atanmış sayılır. Kadro unvanları değişen veya kaldırılanlar Kurulda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun yeni bir kadroya atanır; atama işlemi yapılıncaya kadar Kurulca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar ikinci fıkra hükümleri dikkate alınmak suretiyle eski kadro unvanlarına ait aylık ücret, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemeleri almaya devam ederler. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  • İpotek finansmanı kuruluşlarının nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununda kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen tutardan az olamaz.
  • Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu en az üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen tarih ve gündemle toplanır.
  • Böylece,tasarruflarını halka açık anonim ortaklıklara yatırmış olan kimseler yıldaancak bir kere temettü alabilmektedirler.

Kurucularının ve sermayelerinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payların sahiplerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununda banka kurucu ortakları için aranan şartları taşımaları zorunludur. Yatırım ortaklıklarının, protföylerinde bulunduracakları kıymetler itibariyle türleri, değerleme esasları, portföy sınırlamaları, yönetim ilkeleri, kar dağıtım esasları, saklama usul ve esasları, tabi olacakları yükümlülükler ve tasfiye ile sona ermelerine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir. Bu ortaklıkların kuruluş izni alabilmeleri için 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurmaları şarttır. Yatırım ortaklıklarının portföy işletmek dışında yapabilecekleri faaliyetler Kurulca düzenlenir. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı düştüğü tespit edilen, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, süreleri dolmadan Başbakanın onayı ile görevden alınırlar. Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Kurul tarafından belirlenecek ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı olamaz. Kurul, ihraçcıların türleri ve dağıtılabilir kar tutarları itibariyle temmettü dağıtım zorunluluğunu kaldırabilir veya erteleyebilir.

(4) 106 ncı maddede belirtilen nitelikte bir bilginin varlığı aranmaksızın, Kurulca izin verilen hâller hariç olmak üzere ve Kurulca belirlenen zaman dilimi içinde ilgili sermaye piyasası araçlarının alım satımından kazanç elde eden ihraççıların yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri elde ettikleri net kazancı ihraççıya vermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü otuz gün içinde yerine getirmeyenler hakkında Kurul tarafından elde ettikleri menfaatin iki katı idari para cezası verilir. GENEL KURUL TOPLANTILARIMADDE 20- Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve bettilt paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ek 1 inci maddedeki usul ve esaslara göre bu madde uyarınca ayrıca Devlet katkısı sağlanır. Çalışanın bu madde kapsamında cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk Lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdemve işçilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmasışarttır. Hesabında alacağını karşılamaya yetecekkadar ya da hiç hisse senedi bulunmayan saklama hesabı sahiplerinin nakitve hisse senedi alacakları toplamının 7 milyar 500 milyon Lirası tasfiyesonucu beklenmeksizin Fon tarafından ödenir. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerin tutarı,her yıl ilan edilen yeniden değerleme kat sayısı oranındaarttırılır. Fon, sermaye piyasası araçlarının kaydınıtutmakla görevli Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından idare ve temsil olunur.Fonun yönetim ve çalışma esasları Kurulca çıkarılacak bir yönetmeliklebelirlenir. – Türkiyede sermaye piyasasındaaracılık faaliyetinde bulunmaya bu Kanunla yetkili kılınmış kuruluşlar,tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TürkiyeSermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar.Bunun için ilgili kuruluş, aracı kuruluş niteliğini kazandığı andan itibarenüç ay içinde gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğeuymayan kuruluşların aracılık faaliyetleri Kurul’ca durdurulur. Borsaların malı, Devlet malı hükmündedir.Borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile personeli hakkında, Kanunun25 inci maddesi hükmü uygulanır. “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarındave sermaye artırımlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aynîsermaye konulabilir. Aynî sermaye karşılığı çıkarılacak senetlerin halkaarz esasları Kurulca düzenlenir ve bunların devrinde Türk TicaretKanununun 404 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.”. Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan paydağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır.

– Sermaye Piyasası Kanununun27 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki yenifıkra eklenmiş, üçüncü fıkrası beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmişve dördüncü fıkrası metinden çıkarılmıştır. Halka açık anonim ortaklıkların sermayeartırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında,ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır. – 2499 sayılı Kanunun AnayasaMahkemesi kararı ile iptal edilen 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yenidendüzenlenmiştir. Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında,ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezî Kayıt Kuruluşu nezdindeihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır. Kanun Tasarısının 15 inci maddesi, vadeliişlem ve opsiyon sözleşmesinin yapılması sırasında taraflar arasında imzayıgerektirmeyen ve kaydî olarak yapılan işlemlerdir. Sözleşmeler, emirlerinbilgisayara girilmesi ve fiyatları eşit olan emirlerin karşılaşması yada sesli pazarlık ortamında fiyatların karşılaşmasıyla yapılmaktadır. Diğer yandan 46 ncı maddeye eklenen birdiğer fıkra hükmü, faaliyeti geçici olarak durdurulan sermaye piyasasıkurumunun mal varlığı üzerinde de tasarruf edilmesini önlemeye yöneliktir.Böylece faaliyetin geçici olarak durdurulduğu dönemlerde, alacaklılar arasındaeşitsizlik yaratacak şekilde sermaye piyasası kurumunun mal varlığınınazalmasına yol açacak işlemler yapılması önlenmek istenmiştir. Organ seçiminin, alınan Anayasa hükmü gereğinceyargı gözetimi altında gizli oyla yapılması; faaliyet esaslarının BakanlarKurulu kararıyla yürürlüğe konulacak statüsünde düzenlenmesi; kamu denetimininise Kurulca yapılması öngörülmüştür.

() ()

Leave a Reply